Bendrosios programos

„Gyvenimą galima suprasti tik žvelgiant atgal, o gyventi reikia į priekį“.

Søren Kierkegaard

Strategijos planavimas / SWAT

Programa skirta įmonės aukščiausios grandies ir padalinių vadovams, specialistams, projektų vadovams, vadybininkams, kurių dalyvavimas yra svarbus, planuojant ir įgyvendinant įmonės veiklos strategiją bei taktiką

Tikslai

 • Motyvuoti sesijos dalyvius bendram darbui, kuriant įmonės viziją, misiją, strategiją ir įvardinant pagrindines vertybes
 • Parengti „juodraštinį“ darbo plano variantą pagal efektyvios strategijos pavyzdžius
 • Atlikti svarbiausių veiksnių, įtakojančių įmonės rezultatą analizę pagal SWOT matricą
 • Įvertinti kritinius riboženklius, lemiančius sėkmingą įmonės veiklą ir ją stabdančias jėgas
 • Atlikti lūkesčių ir patirties analizę tarp įmonės padalinių
 • Struktūrizuoti aiškų tikslų pasiekimo ir asmeninės atsakomybės už jų vykdymą modelį
 • Motyvuoti įmonės vadovus ir atsakingus darbuotojus efektyvesniam komandiniam darbui, siekiant didesnės sinergijos

Mokymų formatas

Sesijos eiga – individualus ir grupinis darbas, „apvalaus stalo“ diskusijų moderavimas

Pagrindinės temos

 • Vizija, misija, tikslai, strategija ir taktika: definicija ir efektyvūs pavyzdžiai rinkoje
 • Kodėl ir kuo svarbus bendras strategijos suvokimas įmonėje
 • 5 P strategavimas pagal Mintzberg‘ą – sėkmingos strategijos analizė
 • Įmonės, paslaugų pozicionavimas rinkoje
 • Verslo planavimo procesas
 • Strateginių tikslų kompanijoje iškėlimas
 • SWOT analizė
 • Kritiniai sėkmės rodikliai
 • Pagrindiniai sėkmės varikliai ir trukdžiai
 • RACI matricos taikymas, tobulinant bendradarbiavimą komandoje
 • Veiksmų plano parengimas

 


Svarbiausių procesų analizė ir pokyčių valdymas / BROWN PAPER

Programa skirta įmonės padalinių vadovams, specialistams, projektų vadovams, vadybininkams, aptarnavimo sferos darbuotojams – visiems, kurie dalyvauja įmonės pardavimo ar/ir klientų aptarnavimo bei administravimo procese bei susiduria su poreikiu prisitaikyti prie vykstančių pokyčių organizacijoje arba rinkoje

Tikslai

 • Parengti algoritmą, kaip efektyviau analizuoti ir planuoti įmonės svarbiausių procesų vykdymą, siekiant bendrų tikslų bei prisitaikant prie pokyčių
 • Mobilizuoti ir motyvuoti visus procese dalyvaujančius darbuotojus, skatinant asmeninę iniciatyvą, kūrybiškumą ir atsakomybę už bendrą rezultatą
 • Pastūmėti kiekvieną procese dalyvaujantį dalyvį efektyviau planuoti ir išnaudoti resursus, integruotis prie bendro tikslų suvokimo
 • Padėti suvokti kiekvienam dalyviui, kad nuo jo asmeninių pastangų, atsakomybės ir požiūrio priklauso visų kitų procese dalyvaujančių darbuotojų sėkmė ir bendras įmonės rezultatas

Mokymų formatas

Sesijos eiga – individualus ir grupinis darbas, „apvalaus stalo“ diskusijų moderavimas, individualus asmenybės psichologinės elgsenos įvertinimas (testavimas), kryžminė analizė, sociometrijos ir kognityvinės psichologijos pratimai, detalus svarbiausių procesų vizualizavimas

Pagrindinės temos

 • Svarbiausių procesų, įtakojančių įmonės rezultatą, analizė pagal Brown Paper
 • Asmenybės motyvacinio psichologinio profilio įvertinimas ir motyvacija sesijos darbui
 • Svarbiausių procesų analizė pagal atskirus segmentus (veiksniai, tikslai, kompetencijos, resursai, veiklos kontrolės rodikliai (KPI), laiko optimizavimas, vidinių ir išorinių veiksnių įvertinimas ir kt.
 • Procesų analizės plano tobulinimo gairių parengimas
 • Individualaus ir komandinio darbo motyvavimas

 


Efektyvus bendradarbiavimas / TEAM-1

Programa skirta įmonės padalinių vadovams, specialistams, projektų vadovams, vadybininkams, siekiantiems efektyvaus bendradarbiavimo įmonėje

Tikslai

 • Padėti suvokti pagrindinius asmenybės motyvacijos, elgsenos, mąstymo bei jausmų skirtumus
 • Gilesnis savęs ir kitų pažinimas, abipusio pasitikėjimo, asmeninės ir kolektyvinės atsakomybės suvokimas, siekiant komandinio bendradarbiavimo
 • Atsikratyti stereotipinio mąstymo, išdrįsti būti originaliu ir atviru naujovėms

Mokymų formatas

Sesijos eiga – individualus ir grupinis darbas, praktinių situacijų simuliavimas, individualus testavimas, sociometrijos ir psichodramos praktika, galimi lauko žaidimai ir užduotys

Pagrindinės temos

 • Veiksniai, įtakojantys įmonės rezultatą
 • Komandinis darbas ir bendradarbiavimas
 • Efektyvi ir neefektyvi komanda (komandinio darbo strategijos; NASA pratimas)
 • Efektyvios komandos narių rolės
 • Bendradarbiavimo standartų kūrimo algoritmas
 • Bendradarbiavimo praktika
 • Kūrybiškumo ir spontaniškumo išlaisvinimas (veiksniai, žlugdantys kūrybiškumą; komandinio kūrybiškumo lavinimo pratybos)
 • Efektyvus bendradarbiavimas komandoje (De Bono „6 kepurių“ metodo praktinis taikymas)
 • Bendradarbiavimo ryšys su vertybėmis
 • Efektyvios komunikacijos pagrindiniai veiksniai
 • Asmenybė ir komanda (individualus vertybių įvertinimas, korporatyvinių vertybių analizė)
 • Asmeninis veiksmų planas

 


Komandinio darbo psichologija / HARMONY

Programa skirta įmonės padalinių vadovams, specialistams, projektų vadovams, vadybininkams, siekiantiems tobulinti tarpasmeninius santykius ir mikroklimatą komandoje

Tikslai

 • Padėti suvokti skirtingų motyvacinių profilių, skirtingų informacijos priėmimo kanalų reikšmę bei svarbą į juos atsižvelgti, dirbant komandoje, bendraujant su klientu ir siekiant abipusiai naudingo rezultato ir harmoniją kuriančių santykių
 • Įvertinti praktiškai, kaip svarbi teisinga komunikacija, siekiant abipusio supratimo, išmokti įgytą patirtį taikyti realiose situacijose
 • Skatinti pasitikėjimą, empatiją, atvirumą ir abipusę pagarbą tarp darbuotojo ir kliento, kuriant sinergiją tarp komandos narių
 • Pateikti praktinį algoritmą, kaip teisingai elgtis konfliktinėse situacijose ir/arba jų išvengti, kaip komunikuoti nemalonias žinias, maksimaliai mažinant psichologinę įtampą bei supažindinti su metodais įtampai mažinti

Mokymų formatas

Sesijos eiga – individualus ir grupinis darbas, praktinių situacijų simuliavimas, individualus testavimas, sociometrijos ir psichodramos praktika, lauko žaidimai ir užduotys

Pagrindinės temos

 • Dalyvių paruošimas darbui bendroje erdvėje
 • Darbuotojo ir kliento bendradarbiavimas siekiant sėkmingų rezultatų
 • Asmenybės motyvaciniai profiliai
 • Skirtingų motyvacinų tipų praktinis pritaikymas
 • Efektyvaus bendravimo kanalai ir jų trukdžiai: informacijos perteikimo-priėmimo kanalai
 • Atvirumo ir nuoširdumo reikšmė bendraujant („Johar langas“)
 • Efektyvios komandos narių rolės pagal Belbin
 • Aktyvus klausymas (rolių žaidimai)
 • “Paslėpta dienotvarkė“ (vaidmenų žaidimai)
 • Sprendimų priėmimas komandoje (NASA testas)
 • Streso mažinimo būdai (relaksacija, meditacija, autogeninė treniruotė)
 • Pozityvumo lavinimo pratybos

 


Konfliktinių situacijų valdymas ir prevencija / PREVENT

Programa skirta darbuotojams, patiriantiems stresines (konfliktines, „perdegimo“) situacijas darbe, taip pat tiems, kuriems yra svarbu mažinti vidinę psichologinę įtampą

Tikslai

 • Išsiaiškinti pagrindinius veiksnius, lemiančius pozityvų bendravimą
 • Padėti geriau suvokti asmeninius motyvatorius
 • Išmokyti konstruktyviai elgtis, bendraujant su skirtingų profilių ir įvairių emocinių būsenų žmonėmis
 • Pateikti algoritmą, kaip valdyti stresines situacijas ir kokiu būdu save apsaugoti nuo „perdegimo“ sindromo

Mokymų formatas

Sesijos eiga – individualus ir grupinis darbas, praktinių situacijų simuliavimas, individualus testavimas, sociometrijos ir psichodramos praktika, videoanalizė. Galimas individualus situacijų monitoringas ir koučingas darbo vietose prieš mokymų sesiją arba jos metu

Pagrindinės temos

 • Sėkmingos komunikacijos veiksniai
 • Asmenybės motyvaciniai tipai
 • Konflikto psichologijos aspektai:
 • Pagrindiniai tarpasmeninių konfliktų tipai,
 • Transakcinės analizės (TA) taikymas tarpasmeniniuose santykiuose
 • Motyvacinė poreikių grandinė
 • Stresinių situacijų valdymas
 • Asmeninis veiksmų planas

 


Savęs valdymas / EGO

Programa skirta įmonės padalinių vadovams, specialistams, projektų vadovams, vadybininkams, siekiantiems geresnio savęs pažinimo, asmeninės harmonijos, sėkmės darbe ir gyvenime

Tikslai

 • Suvokti geriau save, kaip asmenybę
 • Atrasti pagrindinius asmeninius psichologinius trukdžius (dirgiklius), įvardinti tikslus ir pasirinkti sprendimus, kaip save ugdyti
 • Sugebėti giliau įeiti į kolegos (kliento) situaciją, tobulinti tarpasmeninius santykius su savo ir kito žmogaus „aš“

Mokymų formatas

Sesijos eiga – asmenybės psichologijos aspektų analizė, individualus testavimas, grupinis koučingas

Pagrindinės temos

 • Veiksniai, lemiantys asmenybės harmoniją
 • Tarpusavio pasitikėjimu pagrįsto ryšio užmezgimas:
 • Atvirumo ir nuoširdumo ratas (empatijos lavinimo pratybos)
 • „OK koralo“ praktika
 • „Johar langas“ (individualus asmenybės elgesio tipo įvertinimas)
 • Aktyvus klausymasis
 • Skirtingi klausymosi tipai
 • 4 perfrazavimo žingsniai
 • Įsisąmoninimo skatinimas
 • Ribojančių asmenybę įsitikinimų valdymas (rolių žaidimai)
 • Asmeninių tikslų planavimas ir formavimas
 • Gero tikslo formavimo sąlygos
 • „SCORE modelis“
 • Koučingo metodų taikymas asmenybės savianalizei (praktika, panaudojant „Points of You“ metaforų kortas)
 • Progreso valdymas ir asmeninės atsakomybės už save skatinimas

 


Didysis pasivaikščiojimas / LTD

Programa skirta skirtingų įmonės struktūrinių padalinių darbuotojams, siekiantiems ne tik pozityvios, konstruktyvios darbinės atmosferos, bet kuriantiems vidinę komunikaciją, paremtą naujomis idėjomis, sinergija ir kūrybiškais ieškojimais

Tikslai

 • Ugdyti vieningos, motyvuotos, lojalios kompanijai, pozityvios, visapusiškos ir kūrybiškos komandos santykius
 • Atsikratyti stereotipinio mąstymo ir asmeninių nuostatų, išeiti iš mąstymo „rėmų“
 • Suteikti harmoningos asmenybės modelį, perteikiant jį žaidybine forma
 • Įtraukti visus darbuotojus į praktines užduotis, apjungiančias bendram tikslui
 • Padėti atsiskleisti kiekvieno žmogaus asmenybei ir pritaikyti savo gerąsias savybes tiesioginiame darbe, ugdyti pasitikėjimą savimi ir komandos nariais

Sesijos formatas

Rekomenduojama rengti sesiją CAGR Consulting Group mokymų bazėje – Lyduvėnų Trikalnio Dvaro sodyboje (Raseinių raj. – toliau, LTD). Sesijos eiga: komandinės ir individualios užduotys, foto medžioklė, psichologiniai ir lauko žaidimai ir kt., skirti asmenybės ir komandos formavimui. Užduotys gali būti tikslinamos, atsižvelgiant į grupės dydį ir konkretų poreikį

Pagrindinės temos

 • Įvadas į „Didijį pasivaikščiojimą“ (sociometrijos užduotys, skirtos atsiskleisti asmenybėms ir motyvuotai pasirengti dienos išbandymams)
 • “Babelio bokšto statyba” (komunikacijos lavinimo žaidimas)
 • „Bazė – bazė” (orientacinė – pažintinė – istorinė komandos formavimo grupinė užduotis, skirta sinergijos efektui išgauti, bendraujant radijo ryšio stotelėmis LTD ir Lyduvėnų apylinkėse)
 • „Sveikame kūne – sveika siela“ (motyvacinių ir sveikatinimo užduočių grandinė)
 • „SOS laiškas“ (komandinė užduotis, skirta asmeniniam tobulėjimui, kūrybiškumo lavinimui ir komunikacijai be žodžių)
 • „Mano galimybių riba – dangus“ (asmeninių iššūkių įveikimo pratybos, veikiant komandoje)
 • „Ko dar nesu daręs?..“ (individualios ir komandinės pantomimos etiudai, įmonės vėliavos ir herbo sukūrimas, jungtinio komandos narių šokio „Haka“ pristatymas LTD amfiteatro scenoje)
 • Apibendrinimas: dienos aptarimas, grįžtamasis ryšys; motyvacinių prizų komandoms įteikimas

 


Pardavimo ir klientų aptarnavimo standartai / STANDART

Programa skirta sukurti vieningą pardavimo ir klientų aptarnavimo standartų sistemą įmonėje

Tikslai

 • Išanalizuoti pagrindinius įmonės ir jos klientų vertybinius kriterijus
 • Remiantis vertybiniais kriterijais, įvardinti KPI – pagrindinius veiklos rodiklius (Key Performance Indicators), pagal kuriuos galėtų būti matuojamas (vertinamas) pardavimo ir klientų aptarnavimo efektyvumas įmonėje
 • Sukurti efektyvios komunikacijos su klientais sistemą
 • Parengti vidinės komunikacijos algoritmą

Sesijos formatas

Sesijos eiga – individualus ir komandinis darbas, procesų analizė, dalyvavimas vadybos susirinkimuose, darbinių sesijų (Workshop‘ų) ciklas

Pagrindinės temos

 • Įmonės ir klientų vertybės
 • Pardavimo ir klientų aptarnavimo kokybės indikatoriai – KPI
 • Pardavimo ir klientų aptarnavimo algoritmo parengimas pagal išorinius ir vidinius kriterijus
 • Komunikacijos su klientais standartai pagal darbuotojų pareigybes (kompetenciją)
 • Vidinės komunikacijos matrica

 


Produkto marketingas / MARKET-1

Programa skirta įmonės aukščiausios grandies ir padalinių vadovams, marketingo specialistams, produktų vadovams, vadybininkams, kurių dalyvavimas yra svarbus, planuojant marketingą ir ruošiant įmonės verslo planą

Marketingo mix‘o principai:

 • Išsami klientų ir rinkos apžvalga
 • Pokyčių seka ir konkurentų strategijos įvertinimas
 • Nuolatinių pranašumų įvardijimas
 • Aiškių ir sufokusuotų krypčių apibrėžimas
 • Tobulinimas, mokymasis ir dalijimasis („Lessons learned“)
 • Kompleksinio, nuolatinio ir efektyvaus vykdymo užtikrinimas
 • Rezultatų stebėjimas, vertinimas ir reagavimas

Mokymų formatas

Sesijos eiga – individualus ir grupinis darbas, „apvalaus stalo“ diskusijų moderavimas

Pagrindinės temos

 • Rinkos apibrėžimas
 • Svertiniai taškai
 • Prioritetiniai segmentai
 • Brando vizija
 • Pozicionavimas ir žinučių platforma
 • Vertės pasiūlymas
 • Marketingo mix‘as
 • Konkurencinis pranašumas
 • Matavimas ir skaičiavimas
 • Inovatyvių projektų vykdymas